Park- och anläggningsjord

SW Horto erbjuder Hasselfors Landscaping hela sortimet av tyngre park- och anläggningsjordar. Nedan finns ett uraval av de vanligaste jordarna. 
Jordarna tillverkas på ett tjugo-tal olika produktionsplatser runt om i Sveriga och finns även på lager på flertalet olika terminaler. Kontakta oss om du vill du veta mer om jordarna eller vilken som är din närmaste produktionsplats/terminal. 

Frilandsjord är en naturgödslad, rotogräsfri, mullrik och allsidig "allroundjord" Den passar till plantering av buskar och perenner på platser där det önskas en jord med hög mullhalt och god näringstillgång. Den är ett utmärkt val till köksträdgården med potatis och rotsaker eller i pallkragar. Mullhalt 10-15 vikt%.

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Den kan även användas till gräsmattor i hemträdgårdar där slitaget från tunga skötselmaskiner inte ställer lika stora krav på bärigheten och en högre mullhalt eftersträvas. Mullhalt 7-9 vikt%. Finns i flera versioner med eller utan gödsel, grönkompost och EBC-certifierad Biokol.

Växtjord typ A är en rotogräsfri växtjord för plantering av buskar och träd i normala förhållanden. Den är gödslad med långtidsverkande naturgödsel. Rekommenderas till busk- och trädplantering vid normala växtförhållanden. Kan även användas som växtjord till gräsytor. Mineralämnenas fraktionsfördelning eftersträvar följa AMA anläggning 20 tabell DCL.11/1 Jord A. Mullhalt 5-8 vikt%.

Växtjord typ B är en rotogräsfri växtjord. Den passar bra när man vill skapa torra planteringsmiljöer för buskar, träd eller andra växter som önskar genomsläpplig jord. Passar även till saltbemängda områden där jorden inte bör innehålla lera. Gödslad med långtidsverkande naturgödsel. Mineralämnenas fraktionsfördelning eftersträvar följa AMA anläggning 20 tabell DCL.11/2 Jord B. Mullhalt 5-8 vikt%.

Växtjord typ C en s.k. bjälklagsjord är en blandning av trädgårdsjord och 40% fukthållande, strukturskapande pimpsten. Passar utmärkt till planteringar på tak eller på andra utsatta lägen där växtbäddens volym är begränsad. Den är gödslad med långtidsverkande naturgödsel. Mullhalt 5-8 vikt%.

Ängsjord är en rotogräsfri, mager, sandig jordblandning med god genomsläpplighet för anläggning av ängsytor med frö, plantor eller färdig ängsmatta. Levereras ogödslad. Det låga näringsinnehållet gynnar den specifika ängsfloran. Mullhalt 3-5 vikt%.

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt- och näringshållande förmåga. Mullhalt 3-5 vikt%. Finns i olika versioner med eller utan gödsel och grönkompost.

K-dress är en lättarbetad torv och sandblandning som används till skötsel och föryngring av redan etablerade gräsytor. Kan även användas till mindre reparationer och utjämning av ojämnheter. Med K-dressen både kalkar, gödslar och jordförbättrar du samtidigt. Mullhalt 5-10 vikt%.

Växtjord till regnbäddar med en struktur av maximal porositet och inflation för att kunna mellanlagra vatten. Detta lager ska ha rätt genomsläpplighet för att vattnet ska ha rätt hastighet igenom materialet samtidigt som växterna ska få förankring och möjlighet att etablera sig snabbt. Innehåller EBC-certifierad Biokol och fungerar även som biofilter. Mullhalt 2-4 vikt%.

Citykross - Produkten är en blandning av krossad sten, EBC-certifierad biokol och grönkompost där den krossade stenen skapar en porositet som bibehålls trots belastning ovanifrån. Det är som en skelettjord i miniformat där växternas rötter hittar både syre och fukt i de grova porerna. Finns i fraktioner om intervaller mellan 2- 90 mm.

Biokol - oladdad - För inblandning i substrat vars syfte att långsamt binda näring och öka markens vätskehållande effekt. Skapar en gynnsam plats för markens mikroliv. Används vid inbladning i befintlig jord eller i ny jord vid nyanläggning.

BiokolBoost - Jordförbättringsmaterial med en blandning av EBC certifierat biokol, förmultnad grönkompost och organiskt naturgödsel. Blandas i befintlig jord för att boosta blivande planteringar genom att öka bördighet, öka porositeten och stimulera den mikrobiologiska aktiviteten. Ska användas med 10- 40% inblandning i befintlig jord eller i ny jord.